Uściślenie w Regulaminie Hodowlanym

Uprzejmie informujemy Hodowców, że w § 24 Regulaminu Hodowlanego od terminem „w ciągu 2 lat” należy rozumieć
„24 kolejne, następujące po sobie miesiące”, a nie „2 lata rocznikowo”.