Regulamin hodowlany

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Zarząd IBSCC uchwala niniejszy Regulamin Hodowlany do stosowania przez wszystkich hodowców zrzeszonych w IBSCC.

§ 2
Celem hodowli jest rozmnażanie kotów rasowych, oparte na naukowych podstawach oraz na niniejszych przepisach regulaminu, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, zdrowotnym i behawioralnym kotów różnych ras i wariantów kolorystycznych.

§ 3
Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez Zarząd IBSCC, który może delegować do nadzoru komisje lub poszczególnych członków.

§ 4
Za hodowcę uważa się członka Stowarzyszenia prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych niniejszego Regulaminu i posiadającego jedną kotkę lub więcej kotów hodowlanych zarejestrowanych w IBSCC.

§ 5
Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru odpowiedniego kocura do krycia spośród kocurów hodowlanych Klubu lub reproduktora z innego klubu felinologicznego działającego w ramach World Cat Congress.

§ 6
Członkostwo w IBSCC uprawnia hodowcę, po wniesieniu przewidzianych regulaminem opłat, do otrzymywania dokumentacji hodowlanej.

§ 7
Stanowczo zakazuje się przetrzymywania w klatkach dorosłych kotów hodowlanych i klatkowego odchowu kociąt powyżej szóstego tygodnia życia.

ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

§ 8
Hodowca ubiegający się o rejestracje przydomka hodowlanego za pośrednictwem IBSCC winien podać co najmniej trzy propozycje, nie przekraczające 15 znaków wraz ze spacjami. Przydomek ten będzie używany przy nazwie wszystkich kociąt wyhodowanych przez hodowcę bez względu na liczbę ras jakie hoduje. Zarząd może odmówić rejestracji hodowli, której nazwa jest zastrzeżona lub obraźliwa. Zarząd może też odmówić rejestracji przydomka istniejącego w innej federacji i nie należącego do członka IBSCC.

§ 9
Rejestracji przydomka hodowlanego dokonuje World Cat Federation na wniosek wysłany przez Zarząd IBSCC.
Przed wysłaniem do WCF propozycji przydomka, Zarząd IBSCC sprawdza dostępność przydomków w bazie przydomków hodowlanych WCF i FIFe.

§ 10
Rejestracja hodowli jest jednorazowa i trwa przez cały okres członkostwa hodowcy w IBSCC.

§ 11
Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub inne osoby.

§ 12
Zarejestrowany w WCF przydomek hodowlany jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu hodowli.

§ 13
Przydomek hodowlany zarejestrowany w IBSCC jest niezbywalny, podlega jedynie prawu spadkowemu. Spadkobierca, który powinien być członkiem IBSCC, występuje do Zarządu z pisemną prośbą o odnotowanie zmiany właściciela hodowli.

 

ROZDZIAŁ III
OGÓLNE ZASADY DOPUSZCZENIA ZWIERZĄT DO HODOWLI

§ 14
Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore lub w złej kondycji fizycznej.
Niżej wymienione wady dyskwalifikują koty do rozrodu:
– anomalia budowy jąder u kocurów powyżej 10 miesiąca w tym monorchizm/kryptorchizm
– polidaktylizm i olidaktylizm
– koty z amputowanymi pazurkami
– głuchota i ślepota
– zez
– białe łaty niedozwolone przez standard
– deformacje budowy kośćca
– załomki na ogonie z wyłączeniem kotów ras manx i bobtail
– silne skrzywienie żuchwy oraz przodozgryz lub tyłozgryz
– koty po przeprowadzonych zabiegach kosmetycznych mających na celu usunięcie lub „zamaskowanie” wad

Koty białe mogą być użyte do hodowli po przeprowadzeniu atestu słuchu (test BAER).

Zatajenie wad dyskwalifikujących kota z hodowli może być przyczyną złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z IBSCC i poinformowanie o tym innych organizacji felinologicznych.

§ 15
Rejestracji kota w IBSCC dokonuje się na podstawie oryginału rodowodu wystawionego przez organizację felinologiczną, działającą pod egidą jednej z federacji zrzeszonych w World Cat Congress.
Każdy nowo rejestrowany i już zarejestrowany kot musi posiadać mikrochip, a także stosowne dla danej rasy testy genetyczne.

§ 16
Zarejestrowany w IBSCC kot hodowlany musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia z numerem mikrochipu i wpisem o ostatnim szczepieniu i odrobaczeniu.

§ 17
Zarząd IBSCC ma prawo zażądać od hodowcy przedstawienia oryginału rodowodu kota w każdym okresie działalności hodowli. Hodowca ma obowiązek przedstawienia oryginału rodowodu kota.

§ 18
Przed kryciem w pokrewieństwie hodowca musi się zwrócić z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na takie krycie do Zarządu IBSCC. Do takiego kojarzenia dopuścić można zwierzęta zdrowe, nie obarczone wadami, z tytułem minimum National Champion. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nie wydanie rodowodów kociętom urodzonym z takiego kojarzenia. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi hodowlanemu.

 

ROZDZIAŁ IV
KOTKI HODOWLANE

§ 19
Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy i nie przekroczyła 8 lat życia, jest zarejestrowana w IBSCC, nie posiada wad genetycznych i anatomicznych, oraz uzyskała licencje hodowlaną na podstawie 2 ocen minimum „ex” w klasie otwartej z wystaw międzynarodowych organizowanych pod patronatem WCF, od dwóch różnych sędziów felinologicznych.

§ 20
Krycie kotki hodowlanej zarejestrowanej w IBSCC odbywa się wyłącznie kocurem zarejestrowanym w którymś z klubów felinologicznych działających pod auspicjami WCC. Rejestrację kocura potwierdza pieczątką na dokumencie miotu klub, w którym zrzeszony jest jego właściciel.

§ 21
Hodowca zobowiązany jest dopuszczać do krycia kotkę zdrową oraz w dobrej kondycji fizycznej. Zarząd IBSCC może dokonać przeglądu kotki przed dopuszczeniem jej do reprodukcji, lub zażądać zaświadczenia lekarskiego od dwóch różnych lekarzy weterynarii.

§ 22
Hodowca ma obowiązek otoczyć ciężarną kotkę należytą opieką oraz stworzyć kotce i jej potomstwu dobre warunki.

§ 23
Obowiązkiem hodowcy jest zabezpieczyć kotkę hodowlaną przez przypadkowymi i nieplanowanymi kryciami.

§ 24
Kotka może być dopuszczona do reprodukcji 3 razy w ciągu 2 lat.

§ 25
Zarząd IBSCC może skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej jeżeli:
– jej potomstwo z trzema różnymi kocurami hodowlanymi wykazuje wady dyskwalifikujące (wady należy udokumentować zaświadczeniem weterynaryjnym)
– z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości dokonania przeglądu potomstwa, a postanowił takiego dokonać.

 

ROZDZIAŁ V
KOCIĘTA / MIOTY

§ 26
Za pełny miot uważa się co najmniej 3 kocięta z jednego urodzenia.

§ 27
Obowiązkiem hodowcy jest zgłoszenie dokumentu miotu narodzonych kociąt najpóźniej do dziesiątego tygodnia po porodzie.

§ 28
Imiona nadawane narodzonym kociętom powinny być nadawane w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery „A” do litery „Z”, lub od litery „Z” do litery „A”, z możliwością ominięcia trudnych do nazw liter (np. Ł, Q, X,Y).

§ 29
Wydawanie kociąt do nowych domów nie może odbywać się wcześniej niż przed ukończeniem przez kocięta dwunastego tygodnia życia. W przypadku kociąt niehodowlanych Zarząd IBSCC rekomenduje poddanie je zabiegowi kastracji przed wydaniem do nowych domów.

§ 30
Obowiązkiem hodowcy jest minimum dwukrotne odrobaczenie i dwukrotne zaszczepienie kociąt, oznakowanie przy pomocy mikroczipu, oraz udzielenie wszystkich wskazówek pielęgnacyjnych i żywieniowych przed sprzedaniem kociąt z hodowli nowym właścicielom.

§ 31
Na wniosek Zarządu, hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu hodowlanego.

§ 32
Hodowca ma obowiązek wydawać kocięta do nowych domów wraz z pełna dokumentacją zawierającą: rodowód, książeczkę zdrowia, oraz umowę przekazania kociaka.

§ 33
Zabrania się sprzedaży kociąt do sklepów zoologicznych, laboratoriów i w celach eksperymentalnych.
Zabrania się również sprzedaży kociąt na aukcjach internetowych.

§ 34
Uniemożliwienie dokonania przeglądu miotu oraz nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, może być przyczyną odmowy wydania hodowcy dokumentów hodowlanych, a w szczególnych przypadkach może być powodem złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o zastosowanie innej kary.

 

ROZDZIAŁ VI
KOCURY HODOWLANE

§ 35
Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesięcy życia i nie przekroczył 8 lat życia, jest zarejestrowany w IBSCC, nie posiada wad genetycznych i anatomicznych, oraz uzyskał licencje hodowlaną na podstawie 3 ocen minimum „ex” w klasie otwartej z wystaw międzynarodowych organizowanych pod patronatem WCF, od trzech różnych sędziów felinologicznych.

§ 36
Kocur hodowlany może być udostępniony do krycia wyłącznie kotek z hodowli zrzeszonych w klubach działających pod egidą World Cat Congress.

§ 37
Obowiązkiem hodowcy jest stworzenie kocurowi jak najlepszych warunków bytowych.

§ 38
Hodowca ma obowiązek kontrolowanego i planowego krycia kocurem kotek w swojej hodowli.

§ 39
Hodowca zobowiązany jest dopuszczać do krycia kocura zdrowego i w dobrej kondycji fizycznej.

§ 40
Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania właścicielowi kotki podpisanego i podbitego przez klub dokumentu miotu wraz z kopią/skanem rodowodu kocura, oraz sporządzenia na piśmie umowy o krycie kocurem.

§ 41
Na wniosek Zarządu IBSCC hodowca ma obowiązek przedstawić kocura do przeglądu hodowlanego.

§ 42
Zarząd IBSCC może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli
– jego potomstwo z trzema różnymi kotkami hodowlanymi wykazuje wady dyskwalifikujące (wady te należy udokumentować zaświadczeniem weterynaryjnym)
– z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości dokonania przeglądu hodowlanego kocura, a takiego przeglądu chciał dokonać.

 

ROZDZIAŁ VII
KSIĘGI RODOWODOWE

§ 43
Zarząd IBSCC prowadzi następujące Księgi Rodowodowe:
1.Główna Księga Rodowodowa „LO”
2.Eksperymentalna Księga Rodowodowa „RX”

§ 44
Do Głównej Księgi Rodowodowej wpisywane są kocięta rasowe urodzone z rodziców rodowodowych od co najmniej trzech pokoleń przodków w danej rasie. Odmiany barwne muszą zgadzać się z wykazem barw z WEMS Kodów. W księdze „LO” podawana jest pełna informacja dotycząca kocięcia: imię kota wraz z nazwą hodowli, rasa, data urodzenia, płeć, kolor wraz z WEMS kodem, oraz numer rodowodu organu rejestrującego.

§ 45
Do Księgi Eksperymentalnej „RX” wpisuje się kocięta, które nie spełniają wymaganych warunków przy wpisie do „LO” lub pochodzą z eksperymentalnego krzyżowania dwóch ras, lub z krycia w bliskim pokrewieństwie.

§ 46
Przenoszenie zapisów dotyczących potomstwa kotów zapisanych w „RX” do Głównej Księgi Rodowodowej następuje automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków.

§ 47
Przed każdym eksperymentem należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie do Zarządu IBSCC i uzyskać pisemne zezwolenie.

§ 48
Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje odpis z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli Rodowód Kota Rasowego.

 

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 49
Zarząd IBSCC zobowiązany jest do udzielania wszystkim właścicielom kotów zarejestrowanych w naszej organizacji, porad w zakresie kojarzenia, wychowu, żywienia i pielęgnacji kociąt.

§ 50
W przypadku zagubienia rodowodu wydanego przez IBSCC, właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zarząd o stracie dokumentu, Zarząd unieważni zaginiony dokument i wyda właścicielowi duplikat rodowodu za dodatkową opłatą.

§ 51
W przypadku odstąpienia kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona do Zarządu w ciągu jednego miesiąca. Stary właściciel zobowiązany jest do wyrejestrowania kota. Nowy właściciel kota zobowiązany jest do zarejestrowania kota na własne nazwisko.

§ 52
Właściciel kota zobowiązany jest powiadomić Zarząd IBSCC o jego zgonie w ciągu jednego miesiąca oraz przedstawić rodowód, w którym zostanie dokonany odpowiedni wpis.

§ 53
O zmianie miejsca zamieszkania hodowcy, numerów telefonów, kontaktów e-mail, adresu strony internetowej, hodowca bezzwłocznie powinien powiadomić Zarząd IBSCC.

§ 54
W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę hodowcy Zarząd IBSCC ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień zawartych w niniejszych przepisach Regulaminu.

 

Życzymy sukcesów hodowlanych!