Statut IBSCC

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Międzynarodowy Klub Felinologiczny – IBSCC” zwane w dalszej części Statutu „Klubem” lub w skrócie „IBSCC”.

§ 2
Międzynarodowy Klub Felinologiczny – IBSCC jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Klubu jest miasto Lublin.
Klub ma prawo należeć do innych organizacji felinologicznych krajowych jak i międzynarodowych.
Klub ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych.
Klub może posiadać organ prasowy i rzecznika prasowego.
Klub może prowadzić schroniska dla bezdomnych kotów i innych zwierząt.

§ 4
Klub jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli kotów rasowych opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walny Zjazd Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zjeździe Członków.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA KLUBU

§ 6
Celem Klubu jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacja kotów rasowych.

§ 7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) oraz Międzynarodowego Rejestru Przydomków Hodowlanych (nazw hodowli kotów).
2. Reprezentowanie interesów felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami felinologicznymi zagranicznymi.
3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych (wystawach, pokazach, konkursach).
4. Rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-badawczej w zakresie felinologii.
5. Współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i zagranicą.
6. Organizowanie zebrań, kursów i wykładów.
7. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, instruktorów, stewardów i innych służb pomocniczych.
8. Czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Klubu.
9. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Klubu.

§ 8
Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą kotów rasowych.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.
3. Członkami Klubu mogą być inne kluby i federacje zainteresowane przynależnością do Klubu.
4. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) Honorowych

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest wprowadzenie przez dwóch członków Klubu.
2. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą kotów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Klubu. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, itp. organizowanych przez władze Klubu.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
5. Noszenia odznaki organizacyjnej.
6. Zaskarżania do Walnego Zjazdu Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczeniu z towarzystwa.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu.
b) Przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Klubu.
c) Przestrzegania etyki.
d) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

§ 12
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 punkty 2 do 6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Statutowych Władzach Klubu.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Klubu.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
2. Śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad Statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Klubu, która członkostwo nadała.

§ 14
W przypadku określonym w § 13 pkt. 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w § 13 pkt 4, 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zjazdu Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walny Zjazd Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
2. Władze kierują działalnością Klubu.
3. Uchwały władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Władze Klubu działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu oraz wydanymi na ich podstawie regulaminami i uchwałami.
5. Władze Klubu są wybierane w głosowaniu tajnym.
6. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Klubu w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów.

Walny Zjazd Członków

§ 16
1. Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zjeździe Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
b) Z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zjazdu Członków.
4. Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają przy obecności:
a) W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 ust. 3.
b) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 17
1. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Sprawozdawczy Walny Zjazd Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborczy w terminie §15 ust. 6.
3. Walny Zjazd Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zjazdu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zjazdu Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków winien być zwołany nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których został zwołany.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zjazdu w szczególności należy:
1. Określenia głównych kierunków działania Klubu.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Uchwalenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Uchwalanie budżetu.
5. Wybór i odwoływanie członków władz Klubu.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Klubu.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władzy.
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zjazdem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezes, sekretarz i skarbnik.
3. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 3 członków może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą prezes, sekretarz i skarbnik.
4. Prezydium kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Walny Zjazd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zjazdu Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
5. Przestrzeganie regulaminów przewidzianych w Statucie.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
8. Zwoływanie Walnego Zjazdu Członków.
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie).
11. Prowadzenia dokumentacji członkowskiej.
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu.
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 22
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Klubu,
2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zjazdu Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5. składanie na Walnym Zjeździe członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków.

§ 23
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§ 24
W przypadkach określonych w § 22 Walny Zjazd Członków winien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 25
1.Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.

§ 26
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawę przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zjazdu Członków.

§ 27
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Klubu,
3. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Klubu ze Statutem.

§ 28
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4. wykluczenia z Klubu.

§ 29
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 30
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób, Prezesa i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism wymagane są dwa podpisy, Prezesa i Sekretarza.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 34
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu może być przedmiotem Walnego Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zjazdu Członków. Do zawiadomienia określonego w § 16 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walny Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. Organem rejestrowym dla Stowarzyszenia będzie Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział KRS.